رئیس کمیسیون اصل نود

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس گفت: گزارش این کمیسیون درباره طرح های تحقیق و تفحص در ادوار مختلف مجلس به صحن علنی مجلس ارسال می شود.
👈داود محمدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برنامه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس برای تدوین گزارشی درباره روند طرح های تحقیق و تفحص در ادوار مختلف مجلس، گفت: تدوین این گزارش نهایی شده و قطعا پس از تعیین تکلیف لایحه بودجه سال ۹۶، گزارش مربوطه در صحن کمیسیون تصویب و برای قرائت به صحن علنی مجلس ارسال می شود.
👈نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تعداد تحقیق و تفحص، نتایج اجرای این طرح ها، میزان ارسال پرونده ها و گزارش های تحقیق و تفحص به دستگاه قضا، سرانجام رسیدگی به این پرونده ها در قوای مختلف، میزان تقاضای نمایندگان و میزان موافقت نمایندگان با کلید خوردن طرح ها، بخشی از محورهای گزارش کمیسیون اصل نودم درباره روند طرح های تحقیق و تفحص در ادوار مختلف مجلس است.
👈وی افزود: اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در تدوین گزارشی درباره روند طرح های تحقیق و تفحص در ادوار مختلف مجلس، نگاه آسیب شناسانه را دنبال می کنند، تا مشخص شود که این طرح ها به چه میزان در بررسی موضوعات و پرونده ها و رفع مسائل موثر بوده است.
👈رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، ادامه داد: بررسی های نشان می دهد که تقاضای نمایندگان برای اجرای طرح های تحقیق و تفحص هر دوره نسبت به دوره های پیشین سیر صعودی داشته است و قطعا باید با بررسی کارشناسی شرایطی را ایجاد کرد تا این طرح ها بعد از کلید خوردن به نتیجه نهایی و مطلوب برسد./

Comments are closed.