رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه هنوز جمع‌بندی نهایی درباره محصولات تراریخته انجام نشده است، گفت: بناست تا کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی»، «مرکز پژوهش‌های مجلس» و «سازمان حفاظت محیط زیست» گزارش مکتوبی درباره محصولات تراریخته به این کمیسیون ارائه دهند.

 داود محمدی نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس با اشاره به بررسی گزارش محصولات تراریخته در کمیسیون اصل نود گفت: موضوع محصولات تراریخته در کمیسیون اصل نود مطرح است و این کمیسیون گزارشی را با جلب نظر دستگاه‌های مختلف تهیه کرده است.

وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون اصل نود درباره محصولات تراریخته بیان داشت: در آخرین جلسه این موضوع در کمیسیون اصل نود، نماینده‌های کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی»، «مرکز پژوهش‌های مجلس» و «سازمان حفاظت محیط زیست» کشور حاضر شدند  اما هنوز جمع بندی نهایی درباره موضوع محصولات تراریخته و پیرامون آن انجام نشده است.

رئیس «کمیسیون اصل نود» اضافه کرد: پیرامون این جلسات بنا شده است تا کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی»، «مرکز پژوهش‌های مجلس» و «سازمان حفاظت محیط زیست» گزارش مکتوبی درباره محصولات تراریخته به کمیسیون اصل نود ارائه دهند.

به گزارش میزان؛ وی بیان داشت: در صورت اخذ گزارش‌های مربوط از دستگاه‌های مورد ذکر، کمیسیون اصل نود گزارش خود را تکمیل و نهایی خواهد کرد و نهایتاً پس از جمع‌بندی به صحن علنی ارائه خواهد کرد.

Comments are closed.