گزارش تصویری از بازدید داود محمدی نماینده مردم شریف قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه از روستاهای آوه ،شورستان ،کشکدشت و اوانک و  دیدار با اهالی این روستاها جهت پیگیری مشکلات و درخواست های مردم

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی
img_3724
img_3724

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3735
img_3735

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3728
img_3728

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3773
img_3773

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3737
img_3737

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3764
img_3764

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3746
img_3746

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3779
img_3779

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3778
img_3778

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3781
img_3781

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3758
img_3758

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3790
img_3790

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3791
img_3791

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3798
img_3798

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3803
img_3803

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3804
img_3804

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3807
img_3807

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3806
img_3806

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3812
img_3812

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3815
img_3815

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3829
img_3829

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3818
img_3818

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3831
img_3831

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3832
img_3832

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3834
img_3834

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3840
img_3840

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3859
img_3859

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3843
img_3843

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3846
img_3846

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3848
img_3848

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3869
img_3869

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3872
img_3872

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3880
img_3880

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3879
img_3879

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3908
img_3908

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom
img_3896
img_3896

بازدید داود محمدی از تعدادی از روستاهای بخش الموت شرقی

Zoom

Comments are closed.