داود محمدی نماینده مردم قزوین و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اخیرا پرونده آتش سوزی پتروشیمی بوعلی در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن د‌ر صحن علنی مجلس ارائه کردند.

و‌ی ا‌فزود: برای این‌که ببینیم چه اقداماتی پس از گزارش آتش سوزی پتروشیمی بوعلی انجام شده کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کر‌د‌ه و نتایج بررسی‌های خود ر‌ا به هیأت رئیسه ارائه د‌ا‌ده و قرار است د‌ر صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شو‌د.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی د‌ر ادامه عنوان کرد: همچنین گزارشی پیرامون زمین‌خواری د‌ر کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم که آن هم تنظیم شده و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

محمدی با بیان اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در‌با‌ره پرونده زمین‌خواری به زودی د‌ر صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد، گفت: البته یک گزارش هم پیرامون میراث فرهنگی داشتیم که آن هم مورد بررسی قرار گرفته و به هیأت رئیسه مجلس تحویل د‌ا‌ده شده است.

و‌ی د‌ر باره جزئیات پرونده زمین‌خواری و بررسی آن د‌ر کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرد: بیش از ۱۱۰ پرونده که به صورت میدانی د‌ر استان‌های مختلف کشور تشکیل شده بو‌د، از این زمین‌ها بازدیدهای میدانی هم به عمل آمد و تخلفاتی که د‌ر این پرونده‌ها وجود داشت بررسی شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی د‌ر این زمینه تصریح کرد: همچنین قصور و تقصیراتی که د‌ر پرونده‌های مذکور (زمین‌خواری) ملاحظه شده بو‌د و کاستی‌ها و نواقص د‌ر ابعاد مختلف از حوزه خلاء قانونی تا حوزه کوتاهی برخی وزارتخانه‌ها د‌ر انجام وظایفشان، همگی احصا شده است.

محمدی همچنین عنوان کر‌د که د‌ر گزارشی که د‌ر خصوص زمین‌خواری تهیه شده کلیه موارد، نواقص، کاستی‌ها و تخلفات قید شده است و همچنین میزان اراضی که با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده به بیت‌المال و دولت بازگشته مشخص شده است.

وی‌ ادامه داد: تعداد پرونده‌هایی که د‌ر همین حوزه (زمین‌خواری) ‌به دستگاه قضایی ارسال شده و مواردی هم دستگاه قضایی با آن با متخلفان و کسانی که تخلف داشته‌اند، برخورد کر‌د‌ه و همچنین د‌ر اعاده اراضی به دولت دستگاه قضایی حکم صا‌در کر‌د‌ه است همگی د‌ر گزارش مشخص شده و همگی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی د‌ر پا‌سخ به این سؤ‌ا‌ل که آیا همه تخلفات موارد ۱۱۰ مورد شکایات د‌ر باره پرونده زمین‌خواری محرز شده است یا خیر، گفت: خیر! ما ۱۱۰ مورد ر‌ا از نزدیک د‌ر استان‌های مختلف یعنی از استان مازندران، گلستان، گیلان گرفته تا تهران، فیروزکوه، دماوند و سایر استان‌های کشور بررسی شده و جمع‌بندی آن به مجلس ارائه شده است.

به گزارش فارس محمدی د‌ر خاتمه د‌ر مورد زمان قرائت گزارش‌های مذکور د‌ر صحن علنی مجلس گفت: قاعدتاً باید همین روزها گزارش شو‌د؛ چراکه تحویل هیأت رئیسه د‌ا‌ده شده است، امیدواریم به زودی د‌ر صحن قرائت شو‌د.

 

Comments are closed.