داود محمدی خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی+عکس متن نامه

به منظور انجام کشت به موقع محصولات پاییزه و حل مشکل کشاورزان و جلوگیری از ایجاد مشکل برای انان نسبت به تامین کود مورد نیاز اقدام فوری نمایید.

داود محمدی خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی
داود محمدی خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی
داود محمدی خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی

داود محمدی خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی

عدم توزیع کود صدای کشاورزان را در اورد داود محمدی خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی به منظور انجام کشت به موقع محصولات پاییزه و حل مشکل کشاورزان و جلوگیری از ایجاد مشکل برای انان نسبت به تامین کود مورد نیاز اقدام فوری نمایید.

Zoom

Comments are closed.